Ahiret Günü 05

KIYAMET ALAMETLERİ

 

Sevgili kardeşim, Allah hepimizi başarıya ulaştırsın. Bilmiş ol ki, bu dünya hayatı fanidir; sona erecektir. İnsanlar öldüğü gibi bu dünya da yıkılacak, bu düzen bozulacak; ay, güneş ve yıldızlar kararıp dökülecektir. Sonra Ahiret günü gelecek ve insanların, dünyada yaptıklarının hesabı görülecek; bir kısmı, nimetleri devamlı Cennet’e ve bir kısmı da Cehennem’e gidecektir. Bu kitapta ‘Cennet ile Cehennem’ bölümünde her iki fırkanın halini öğreneceksin.

 

Bilirsiniz ki, Ahiret’e inanmak imanın sıhhatinin şartındandır. Ahiret’e iman etmeyen kâfirdir. Kuran-ı Kerim’in pek çok Ayet’lerinde bu husus tasrih edilmiştir. Bu Ayet’lerin bir kısmı, insanları o günün dehşetinden korkutur; bir kısmı oranın durumunu anlatır; bir kısmı da kıyametin kesin olarak vukuunu bildirir. Nitekim bazı Ayet’lerde de kıyamet gününün adları sayılır: Kıyamet Saat, Kâri’a, Gâşiye, Hakka, Tâmme, Sahha Vâki’â, Hesap günü vesaire gibi. Kıyamet ile ilgili Ayet’ler:

 

“Ve çünkü o saat elbette gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Muhakkak Allah, kabirlerde olan kimseleri de diriltip kaldıracaktır.” (El-Hacc 7)

 

“Çünkü o saat şüphesiz gelecektir. Ben onun (vaktini) hemen açıklayacağım geliyor ki, herkes neye çalışıyorsa kendisine onunla mukabele edilmiş olsun. Binaenaleyh, ona inanmaz ve heva (ve hevesi) ne uyar kimseler sakın seni bundan alıkoymasın (lar). Sonra helak olursun.” (Taha 15–16)

 

Kardeşim, gel beraberce şu güne göz gezdirelim, onun güçlüklerini, merhalelerini ve Allah’ımıza arz edileceğimiz günü düşünelim. Belki bu sayede kendimize çeki düzen verir, günahlardan çekinir ve iyi amellere yöneliriz. Nasıl Allah’a yönelmeyiz ki, şu anda kıyametin birçok alametleri belirmiş bulunmaktadır.

 

Bilmiş ol ki, kıyametin, biri küçük, diğeri büyük olmak üzere iki çeşit alameti vardır. Küçük alametler ise hemen kıyametin arifesindedir. 

 

KÜÇÜK ALAMETLER

 

Küçük alametler pek çok olmakla beraber bunlardan bazıları: Resulü Ekrem (s.a.v.)’in Peygamber olarak gönderilmesi ve ümmetinin meydana çıkmasıdır. Buhari ile Müslim’in Sehl b. Sad (r.a.) ‘dan rivayetlerinde, Resulü Ekrem (s.a.v.) Şehâdet parmağı ile orta parmağını işaret ederek:

 

“Benimle kıyamet arasında bu kadar zaman vardır.” buyurmuştur. Kıyametin alametlerinden bazıları da büyük inşaatlar, mescitleri tezyin, emanete hıyanet, içki ve bidatlerin çoğalması, kadınlarda hayânın azalması, hâkimlerden adaletin kalkması, bereketin azalması, şarkıcı kadınların çoğalması, hilekâr adamların emin, emin adamların hain tanınması, idare işlerinin ehil olmayan kimselere verilmesi, fitnenin zuhuru, kadınların çoğalması, erkeklerin azalması gibi hususlardır ki, bütün bunlar zamanımızda mevcut ve hepsi için sahih hadisler varit olmuştur. Bunlardan bazıları: Müslim’in Enes b. Malik (r.a.) ‘den rivayetlerinde, Resulü Ekrem (s.a.v.):

 

“İnsanlar camilerde mücadele etmedikçe kıyamet kopmaz.” buyurmuştur.

 

Yine Buhari’nin Ebu Hureyre (r.a.) ‘den rivayetinde, Resulü Ekrem (s.a.v.):

 

“Emanet zayi olduğu vakit kıyameti bekle.” buyurmuştur.

 

Yine Müslim’in rivayetinde Ömer b. El-Hattab (r.a.) şöyle anlatıyor:

 

‘Günün birinde Peygamber Aleyhi’s-selam’ın huzurunda bulunduğumuz sırada birdenbire yanımıza bir adam çıkageldi, elbisesi bembeyaz saçları simsiyahtı; üzerinde yolculuk eseri görünmüyordu. (Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu). Hiç birimiz onu tanımıyorduk. Nihayet Peygamber Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in önünde oturdu ve dizlerini Peygamber Aleyhi’s-selam’ın dizlerine dayadı, ellerini uyluklarına koyup:

 

‘—Ya Muhammed, İslam’ın neden ibaret olduğunu bana söyle.’ dedi. Peygamber Aleyhi’s-selam:

 

“—İslam: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Resulullah’ın Allah’ın elçisi olduğuna şehâdet etmen, namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna gücün yeterse Hac etmendir.” buyurdu.

 

‘—Doğru söylüyorsun.’ dedi. Hem sorduğu, hem doğruladığı için, buna taaccüb ettik. Ondan sonra:

 

‘—İman nedir? Bana haber ver.’ diye sordu. Resulü Ekrem (s.a.v.):

 

“—İman: Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine ve Kıyamet Gününe, Kaderin Hayır ve Şerrine inanmandır.” diye cevap verdi. Yine o adam:

 

‘—Doğru söylüyorsun.’ dedi, sonra:

 

‘—İhsan nedir?’ diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.) ‘de:

 

“—İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Eğer sen O’nu görmüyorsan, O seni görüyor.” buyurdu. O yine:

 

‘—Doğru söylüyorsun.’ dedi, sonra:

 

‘—Kıyametin vaktinden bana haber ver.’ dedi. Peygamber Aleyhi’s-selam:

 

“—Bu hususta kendisinden sorulan kimse, sorandan daha âlim değildir.” dedi.

 

‘—O halde alametlerinden haber ver.’ deyince, Peygamber Aleyhi’s-selam:

 

“—(Kıyamet alameti) cariyenin kendi hanımını doğurması, yalın ayak, çıplak yoksul koyun çobanlarının binaları yükseltmekte birbirleriyle yarışmalarıdır.” dedi. Sonra o yabancı kimse gitti. Ben bir müddet kaldım, sonra Resulullah:

 

“—Ey Ömer, soran kişiyi bilir misin?” buyurdu. Ben de:

 

‘—Allah ve Resulü bilir.’ dedim. Peygamber Aleyhi’s-selam da:

 

“—O Cebrail’dir, size dininizi öğretmek için gelmiştir.” buyurdu. Yani kıyametin alameti, idare işlerinin ehil olmayanlara tevdi’idir. Ayakların baş, başların ayak olması gibi… ‘Yine Hz. Ali (r.a.) ‘den gelen bir rivayette Resulü Ekrem (s.a.v.):

 

“Ümmetim on beş haslete sahip oldukları vakit, belaya hak kazanırlar.” buyurdu. ‘Bunlar nedir?’ diye soranlara cevaben Resulü Ekrem (s.a.v.):

 

“Ganimet elden ele dolaşıp haksız yere zimmete geçtiği, emanet ganimet sayıldığı, zekât fuzuli bir borç sayılıp verilmediği, erkek karısına itaat edip annesine isyan ettiği, mescitlerde seslerin, ayak takımlarının başa geçtiği, şerrinden korkulduğu için kişiye ikram edildiği, içki içilip ipekli elbiseler giyildiği, şarkıcı ve çalgıcı kadınların bulundurulduğu, sonra gelen nesil önce gelenleri kötülediği hallerdir. İşte bunlar yapıldığı zaman, insanlar kızıl bir rüzgâr, zelzele, açlık, yemekte tatsızlık ve benzeri musibetleri beklesinler.” buyurmuştur.

 

Yine rivayete göre Peygamber Aleyhi’s-selam Cebrail Aleyhi’s-selam’a:

 

“—Ya Cebrail, benden sonra yere inecek misin?” diye sordu. Cebrail Aleyhi’s-selam:

 

“—Evet, ahir zamanda dört kere ineceğim.” deyince, Peygamber (s.a.v.) niçin ineceğini sordu. Cebrail:

 

“—Birincide kadınlardan hayâyı, ikincide kazançlardan bereketi, üçüncüde hâkimlerden adaleti, dördüncüde hafızların göğsünden Kuran’ı kaldırmak için geleceğim ve sonra bir daha gelmeyeceğim.” dedi. Yine Tirmizi’nin Enes b. Malik (r.a.) ‘den rivayetinde Resulü Ekrem (s.a.v.):

 

“Kıyamete yakın karanlık gece kıtaları gibi fitneler meydana gelecektir. Sabahtan mümin olan akşama kâfir, akşamdan mümin olan sabaha kâfir çıkar. Birçokları dinlerini çok az bir dünyalık karşılığında feda ederler.” buyurmuştur.

 

Aziz kardeşim, dikkat edersen bu alametlerin hepsi zamanımızda mevcut ve hemen hepsi tahakkuk etmiş durumdadır. Diğer bazı alametlerin de belirtileri görünmeğe başlamıştır. Yahudiler ile savaş ve Fırat nehrinin altından bir dağı meydana çıkarması gibi. Bu hususlar ile ilgili Hadis-i Şerifler:

 

Buhari ile Müslim’in İbni Ömer (r.a.) ‘den rivayetlerinde Resulü Ekrem (s.a.v.):

 

“Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş olmadıkça kıyamet kopmaz. (Bu savaşta Müslümanlar, Yahudileri tamamıyla mahvedecek). Hatta Yahudilerin biri taş ve ağaç arkasında gizli kalsa bile (Allah’ın izniyle) o taş ve ağaç (dile gelerek):

 

‘Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda saklanan Yahudi’dir, gel onu da öldür.’ diyecektir. Ancak (Beyt-i Makdis’de maruf) gargad denilen dikenli ağaç müstesnadır. Çünkü o, Yahudi ağacıdır.” buyurdu.

 

Yine Buhari ile Müslim ve diğerlerinin Ebu Hureyre (r.a.) ‘den rivayetlerinde, Resulü Ekrem (s.a.v.):

 

“Fırat nehrinin suyu çekilip, altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerinde savaş yapılır, her yüzden doksan dokuzu ölür. (Savaşa iştirak edenlerden) her kişi yalnız ben halas olacağım, diye ümitlenir.” buyurmuştur.

 

Bütün bunların belirtileri görülmüştür. Eğer Peygamber Aleyhi’s-selam’ın haber verdiği alametlerin hepsini sayacak olsam, konumuz çok uzar. Okuyucularımızı usandırmamak için mümkün olan kısaltmayı yaptık.

Reklamlar
Bu yazı Genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s